PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

nový výcvik informace

 

Výcvikový program poskytuje účastníkům profesionální výcvik v rogersovské psychoterapii a poradenství  - v přístupu zaměřeném na člověka (PCA).

 Cílem je, aby účastník po absolvování programu měl osobnostní kvality a profesionální dovednosti, které jsou předpokladem pro jeho způsobilost využívat Přístup zaměřený na člověka v praxi.

Program je koncipován tak, aby odpovídal standardům obvyklým v zahraničí i nárokům akreditace psychoterapeutických výcviků v ČR.

 

Komu je výcvik určený

 Výcvikový program je určen především pracovníkům psychoterapeutických oborů (psychologové, psychiatři a další lékařské a zdravotnické profese), kteří po splnění dalších podmínek zákona o postgraduálním vzdělávání, budou moci provozovat psychoterapii.

 Je určen též dalším profesionálům – personalisté, poradci, sociální a terénní pracovníci, léčební pedagogové, kněží a další, kteří z titulu své profese provádějí poradenství v oblastech osobnostního růstu, mezilidských vztahů, řešení konfliktních a krizových situací, zvyšování potenciálu pracovních týmů, a kteří získané dovednosti a zkušenosti využijí ve své práci, aniž by se přímo věnovali psychoterapii. Dále pak učitelům a studentům uvedených oborů.

 

Aktuální výcvik

V současnosti jsou realizovány dva dlouhodobé komunitní výcvikové programy:

   Výcviková skupina č. 14 (2017 - 2021)

   Výcviková skupina č. 15 (2019 - 2023

   Nový výcvik:

Vážení a milí zájemci o výcvik v PCA,

Již dlouhou dobu evidujeme řadu vašich přihlášek do výcviku PCA. Váš zájem nás opravdu těší. Netěší nás, že jsme dosud nebyli schopni na váš projevený zájem konkrétně a vstřícně reagovat. Je asi banální se vymlouvat na Covid a další nepřízně osudu, ale rádi bychom, aby pro vás naše mlčení bylo pochopitelné.

Skutečnost je taková, že v době Covidové jsme 2 probíhající výcviky zpočátku byli nuceni pozastavit, posléze poměrně komplikovaně překlápět do on-line a následně částečné on-line podoby, čímž se plánované ukončení výcviků o značnou dobu prodloužilo. Do toho vstupuje stále nejasná a dynamická situace ohledně podoby psychoterapeutického vzdělání, které by orgány našeho státu, respektive jím pověřené instituce uznávaly za relevantní, ať už pro oblast zdravotnictví či mimo něj. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s ČAP www.czap.cz , která usiluje o jasné definování psychoterapeutické profese ve všech oborech pomáhajících profesí. Výsledky jsou stále ne zcela jasné, ale k určitému posunu zde dochází, pravděpodobně bude novelizován Živnostenský zákon tak, aby bylo možné poskytovat na živnost psychoterapeutické služby pod mírně pozměněným názvem, začíná se opět pracovat na zákonu o psychoterapii, to však je ještě běh na dlouhou trať. Ve zdravotnictví bohužel, je psychoterapeutické vzdělání stále svázáno velmi úzkými kritérii.

I za těchto okolností jsme se rozhodli přistoupit koncem letošního roku k zahájení nového běhu našeho výcviku, který budeme projektovat tak, aby odpovídal stávajícím požadavkům ČAP (dle kritérií EAP) a rovněž aby získal schválení od IPVZ, který schvaluje vzdělání pro zdravotnictví.  Pro účastníky to bude znamenat poněkud vyšší časové nároky než doposud (1400 hodin včetně praxe v zařízení poskytující péči o duševní zdraví) a tím pádem i poněkud vyšší finanční náklady. Přesnou částku budeme teprve muset vypočítat, ale tušíme, že se bude pohybovat mezi 16 a 18 tisíci za semestr, tedy řádově kolem 140 000 Kč za 4letou skupinově komunitní část výcviku v rozsahu cca 720 hodin. Pro ty z vás, kdo budou chtít dosáhnout diplomu se statutem psychoterapeuta, navazuje individuální program do celkového rozsahu 1400 hodin. 

Prosíme vás proto, máte-li stále o účast v připravovaném výcviku zájem, potvrďte svoji přihlášku s aktualizovaným životopisem a motivačním dopisem, v něm pak uveďte podrobněji své dosavadní odborné vzdělání (pro dosažení statutu psychoterapeuta je v současnosti vyžadováno Mgr. vzdělání ve vymezených oborech - viz stránky ČAP), dále jste-li zařazeni na nějakou pracovní pozici v rezortu zdravotnictví nebo v jiném zařízení poskytující péči o duševní zdraví, zda budete usilovat o statut psychoterapeuta, případně zda chcete absolvovat výcvik pro zkvalitnění své práce v jiné pomáhající profesi nebo pro vlastní osobní rozvoj. V tom případě byste nemuseli absolvovat individuální část programu a není vyžadováno plnohodnotné pregraduální vzdělání. Vaše potvrzené přihlášky budeme očekávat nejdéle na začátku září.

Za PCA Institut Praha

PhDr. Jan Holeyšovský

30. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz