PCA Institut Praha

Je to klient, kdo ví, co ho bolí, kterým směrem je třeba jít, které problémy jsou klíčové, které zážitky jsou hluboce ukryté. (On Becoming a Person, 1961)

Propozice výcviku

 

 

KOMPLEXNÍ VÝCVIKOVÝ PROGRAM

V PCA PSYCHOTERAPII A PORADENSTVÍ

(PROPOZICE VÝCVIKU č.16, 2023 – 2027)

 

Výcvik je specifickým programem komplexního psychoterapeutického vzdělání, zaměřeným na získání klíčových znalostí, dovedností a kompetencí, potřebných k výkonu psychoterapeutické praxe ve směru Person Centered Approach podle Carla Rogerse (dále jen PCA). PCA se řadí k humanistickým přístupům a je v souladu s tezemi EAP.

Výcvik pořádá PCA institut Praha, z.s. IČO: 05829259 ve spolupráci s Institutem pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka IČO: 60448946

Výcvikový program je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) jako součást kvalifikační přípravy pro výkon psychoterapie a schválen Psychoterapeutickou společností (ČPtS) České lékařské společnosti JEP a katedrou IPVZ jako součást kvalifikační přípravy pro výkon psychoterapeutické činnosti speciálně v oblasti zdravotnické péče. Obě certifikace platí pro ty, kdo úspěšně absolvují obě části (stupně, viz níže) výcviku a splňují požadavky na další vzdělání podle kritérií odborných společností.

CÍL PROGRAMU

Program poskytuje účastníkům profesionální výcvik v PCA psychoterapii a poradenství. Výcvikový program není psychoterapeutickým léčebným programem. Není určen osobám s psychickými obtížemi a poruchami, které hledají zlepšení svého psychického stavu.

Cílem je, aby účastník po absolvování programu měl osobnostní kvality a profesionální dovednosti, které jsou předpokladem pro jeho způsobilost využívat Přístup zaměřený na člověka v praxi. Program je koncipován tak, aby odpovídal standardům EAP i nárokům odborných společností pro schvalování psychoterapeutických výcviků v ČR (viz výše).

ÚČASTNÍCI

Program je určen především pracovníkům psychoterapeutických oborů (psychologové, psychiatři a další zdravotnické profese, dále adiktologové, speciální pedagogové apod.), kteří po splnění dalších požadovaných podmínek, budou moci provozovat psychoterapii. Je určen též dalším profesionálům pomáhajících profesí, kteří získané dovednosti a zkušenosti využijí ve své práci, aniž by se přímo věnovali psychoterapii. Dále pak učitelům a studentům uvedených oborů.

Přihlášení absolvují před zahájením programu úvodní výběrové setkání, které slouží pro rozhodování o vstupu a zařazení do výcviku – jak ze strany uchazečů, tak Institutu. Na výběrovém setkání účastníci získají podrobnější informace o podmínkách výcviku a s vybranými uchazeči bude uzavřena písemná Smlouva o absolvování výcviku, která vymezuje práva a povinnosti frekventantů výcviku a Institutu.

FORMA A STRUKTURA VÝCVIKU

Komplexní výcvikový program má 2 stupně. Účastník se podle vlastních potřeb a aspirací může rozhodnout absolvovat program celý nebo ukončit po 1. stupni. Pro získání diplomu v PCA psychoterapii uznaného odbornými společnostmi je nezbytné absolvování celého programu.

 

1. stupeň: Komunitně skupinový program je určen všem pracovníkům pomáhajících profesí, kteří ve své práci chtějí aplikovat PCA. Má rozsah celkem 740 hodin a je členěn do 8 semestrů obsahujících jedno sedmidenní (70 hodin) a jedno víkendové setkání (20 hodin) a jednoho závěrečného setkání (20 hodin). 1. stupeň výcviku trvá 4 roky a zahrnuje:

a)     osobní psychoterapeutickou sebezkušenost při práci v zážitkových skupinách (300 hodin)

b)    nácvik dovedností terapeutického rozhovoru a vedení skupin (200 hodin)

c)     specifickou teorii a psychoterapeutickou metodologii PCA (160 hodin, z toho min 100 hodin formou prezenční výuky.)

d)    skupinovou supervizi psychoterapeutické práce s klientem (30 hodin).

e)     tematické supervizní skupiny (10 hodin)

f)     evaluaci výcvikového procesu účastníky formou písemné sebereflexe prezentované před skupinou v polovině a na konci 1. části výcviku v rámci hodin sebezkušenosti

g)    volitelné aktivity[1] (40 hodin)

 

2. stupeň: Individuální výcvikový program je určen pracovníkům, kteří se chtějí věnovat psychoterapii podle intencí PCA a úspěšně dokončili 1. stupeň (Komunitně skupinový program). Individuální program má rozsah min. 700 hodin. Je nutné jej dokončit v průběhu maximálně 4 let po ukončení 1. stupně a zahrnuje:

a)     Supervidovanou vlastní terapeutickou práci s klientem (min 150 hodin)

b)    Individuální supervizi vlastní terapeutické práce (min 50 hodin z toho alespoň 30 hodin práce s audio nebo videonahrávkou.)

c)     Skupinovou supervizi psychoterapeutické práce s klientem nebo se skupinou (min 60 hod)

d)    Vlastní individuální terapii (min 40 hodin)

e)     Praxi nebo odbornou stáž v rozsahu minimálně 300 hodin na pracovišti poskytující psychoterapeutickou péči v oblasti duševního zdraví.

f)     Individuální studium teorie PCA (cca 50 hodin)

g)    Doplňující vzdělání v psychopatologii, psychofarmakologii a přehledu ostatních psychoterapeutických směrů (min 55 hodin)

h)    Zpracování závěrečné písemné práce (min. 15 normostran, cca 150 hodin) včetně obhajoby závěrečné práce

 

Účastníci, kteří se nepotřebují kvalifikovat v psychoterapii, nemusejí 2. stupeň absolvovat. Účastník, který nepracuje terapeuticky s klinickými klienty, a chce přesto absolvovat 2. stupeň, může do supervize přinést svou poradenskou práci s klienty. Obdrží certifikát o absolvování výcviku v PCA poradenství (viz níže Absolutorium výcviku). Tento certifikát však neodpovídá nárokům odborných společností pro výkon psychoterapie. Pro účast ve druhém stupni výcviku je možné se rozhodnout až po absolvování 1. stupně.

 

OBSAH VÝCVIKU

Program obsahuje šest výcvikových prvků, které pokrývají jak znalost teorie a filozofie PCA, tak umění a dovednost jeho aplikací.

1. Sebezkušenost, práce na sobě

Prohloubení schopnosti uvědomování sebe sama, vlastních prožitků a postojů a rozvoj kvality osobní přítomnosti, které jsou nezbytné pro facilitující vztahy, se považuje za důležitý prvek výcviku. Tuto možnost poskytují skupinové zážitky, osobní interakce s facilitátory a dalšími účastníky výcviku, jakož i další nácvikové prvky výcviku. Ve 2. Části pak vlastní individuální psychoterapeutická zkušenost.

 

2. Nácvik dovedností

Program poskytuje příležitosti k rozvoji dovedností vedení terapeutického rozhovoru v podobě různých forem nácviku a zpětnovazebních, supervizních a intervizních postupů.

3. Teorie

Teoretické vzdělávání v PCA přístupu se považuje za důležitou a integrální součást programu. Uskutečňuje se formou přednášek, skupinových diskusí a individuálním studiem. Pro účastníky jsou připraveny jako učební texty překlady prací Carla Rogerse a dalších autorů z oblasti PCA. K dispozici je i kolekce původních knižních publikací, přednášek, audio a video záznamů práce C. Rogerse a dalších psychoterapeutů s klienty. Výcvik nesupluje teoretické vzdělávání v klinické psychologii, psychopatologii a obecné teorii psychoterapie. To si účastník musí zajistit v pregraduálním, případně doplňujícím vzdělání.

4. Práce s klienty nebo pacienty

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti nebo poradci, vlastní práci s klienty nebo pacienty v PCA přístupu pod odbornou supervizí. Účastníci, kteří jako psychoterapeuti pracují, předkládají vlastní práci s klientem pro skupinovou supervizi již v komunitní části výcviku.

Institut nepřejímá přímou zodpovědnost za organizování práce s klienty či pacienty. Tu si zajišťuje každý účastník individuálně, po vzájemné dohodě s facilitátory či supervizory. Za tím účelem účastník obdrží od Institutu potvrzení, že je terapeut ve výcviku pracující pod supervizí.

5. Supervize

Supervize je integrální součástí programu. V rámci první komunitní části výcviku je zařazena skupinová supervize, další supervize skupinová i individuální je součástí 2. stupně výcviku.

 

5.1 Supervize v 1. části výcviku (min 30 hod):

Účastníci, kteří již pracují psychoterapeuticky s vlastními klienty, předkládají v průběhu 3. a 4. roku 1. části výcviku audio nebo video nahrávku svého psychoterapeutického sezení s klientem a doslovný přepis rozhovoru s reflexí vlastních terapeutických reakcí. V rámci skupinové supervize v malé skupině prezentuje minimálně 20 – 30 minut této nahrávky tak, aby ukázala zejména na problémové pasáže. Supervize jedné nahrávky rozhovoru trvá zpravidla 2 výukové hodiny.

Část skupinové supervizní práce (max 1/3) může být věnována práci s kazuistikou bez analýzy záznamu. Účastníci, kteří nehodlají pokračovat 2. stupněm výcviku, se účastní skupinových supervizí v komunitní části, ale nemusejí předkládat vlastní práci s klientem. Skupinovými supervizory jsou v tomto případě zpravidla kmenoví facilitátoři výcviku. Další supervizní aktivitou jsou tematické supervizní skupiny věnované konkrétním aspektům psychoterapeutické práce v rámci PCA.

 

5.2 Supervize ve 2. části výcviku (min110 hod):

Podmínkou účasti ve 2. části výcviku je vlastní samostatná psychoterapeutická, případně poradenská (counselling) práce s klientem v rozsahu alespoň 150 hodin. Předpokládá se hodina supervize na každé 3 – 4 hodiny vlastní práce s klientem. Minimálně 60% supervizí musí být formou analýzy nahrávek sezení. Supervize se zaměřuje metodicky na správnou aplikaci přístupu v PCA.

Individuální supervizi absolvuje účastník zpravidla nejdříve od 7. semestru výcviku a zajišťuje si ji organizačně a finančně sám po dohodě s Institutem doporučenými supervizory. Platí pravidlo, že individuálním supervizorem nemá být kmenový facilitátor výcvikové skupiny účastníka, ani terapeut, ke kterému dochází účastník na individuální terapeutickou sebezkušenost. Po absolvování vyžadovaného penza individuální supervize (min 50 hodin) vydá supervizor účastníkovi supervizní zprávu, v níž uvede rozsah supervize, rozsah a typ supervidované práce (psychoterapie nebo poradenství, individuální nebo skupinová) a vyjádření, že dotyčný prokázal dovednost aplikace PCA přístupu a doporučení k závěrečné zkoušce. V případě, že účastník neprokáže dostatečně dovednost aplikace PCA přístupu nebo vykáže jiné zásadní nedostatky ve své práci, uvede to supervizor ve zprávě a doporučí další pokračování individuální supervize u jiného supervizora. Zpráva může být zapsána do indexu účastníka.

Zbytek požadovaného penza supervize ve 2. části výcviku může být absolvován formou skupinovou (cca 60 hodin). Skupinové supervize ve 2. části výcviku organizuje institut formou nabídky nebo účastníci sami po dohodě s Institutem schváleným supervizorem. Na konci skupinového setkání vydá supervizor účastníkům potvrzení o účasti, v němž uvede rozsah supervize a typ supervidované práce i to, zda a v jakém rozsahu účastník pracoval nad vlastní nahrávkou nebo kazuistikou. Potvrzení může být zapsáno do indexu účastníků.

Počet hodin supervize a poměr skupinové a individuální supervize může být upraven v závislosti na nárocích schvalovacích procedur programu, případně podle aktuální legislativy o psychoterapii v České republice.

6. Individuální terapeutická sebezkušenost

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti či poradci, minimálně 40 hodin osobní individuální terapie. Individuální terapii absolvuje účastník zpravidla nejdříve od 5. semestru výcviku a zajišťuje si ji organizačně a finančně sám po dohodě s Institutem doporučenými terapeuty. Platí pravidlo, že individuálním terapeutem nemá být kmenový facilitátor výcvikové skupiny účastníka, ani supervizor, ke kterému dochází účastník na supervizi. Terapeut vydá účastníkovi (zapíše do indexu) potvrzení o absolvovaném počtu hodin individuální terapie a doporučení k závěrečné obhajobě. Případné individuální konzultace v rámci skupinových setkání 1. stupně výcviku se do hodin individuální terapie nezapočítávají a jsou hrazeny v ceně výcviku.

MATERIÁLY A PÍSEMNÉ PRÁCE PŘEDKLÁDANÉ ÚČASTNÍKEM

a) v průběhu 1. stupně výcvikového programu:

 • Sebereflexe osobního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v polovině výcviku. Smyslem práce je reflexe vlastního vývoje především ve schopnosti uvědomovat si své prožívání, dovednost je verbalizovat (kongruence a autenticita) a vnímat důsledky svého jednání (empatie).
 • Jeden až dva audio nebo video záznamy sezení s klientem s doslovným přepisem, každý v rozsahu minimálně 20 minut pro skupinovou supervizi v druhé polovině výcviku (povinné pro ty, kdo chtějí pokračovat individuálním stupněm).
 • Sebereflexe osobního profesního rozvoje, písemně v rozsahu 3 - 5 stran, v závěru skupinové části výcviku. Smyslem práce je reflexe vlastního vývoje především v těchto oblastech: uvědomování a zvládání vlastních emocí ve vztahu, schopnost empatie, dovednost verbalizovat a chování a prožívání druhých, schopnost nehodnotícího a akceptujícího přístupu k druhým, dále reflexe vlastních psychoterapeutických dovedností získaných ve výcviku a plán dalšího profesního rozvoje.

 

b) při ukončení výcviku pro získání diplomu:

 • Audio nahrávku sezení s klientem (50-60 min.) a její doslovný přepis s vlastním komentářem vlastních intervencí. Vybranou část nahrávky bude prezentovat u obhajoby.
  • Potvrzení o absolvování minimálně 40 hodin individuální terapie u terapeuta doporučeného nebo schváleného Institutem včetně doporučení terapeuta k obhajobě.
  • Potvrzení o absolvování minimálně 50 hodin individuální supervize vlastní psychoterapeutické (případně poradenské) práce s klientem u supervizora doporučeného nebo schváleného Institutem včetně doporučení supervizora k obhajobě.
  • Potvrzení o absolvování minimálně skupinové supervize psychoterapeutické práce s klientem nebo se skupinou v požadovaném rozsahu.
  • Závěrečná integrující písemná práce na jedno z níže uvedených témat. Rozsah práce je 10 – 15 stran bez seznamu použité literatury.

Kazuistický rozbor případu (povinné pro absolventy se statutem psychoterapeut).
V této práci student popíše jednu kazuistiku ze své praxe a teoreticky ji zarámuje. Doloží tím svoji schopnosti pracovat profesionálně s klientem, orientovat se v teoretických konceptech PCA a psychoterapeutických pojmech a reflektovat vlastní terapeutický přístup.)

Pro absolventy se statutem poradce je akceptována:

Aplikační studie PCA přístupu v oblasti působení účastníka

Teoretická či výzkumná studie v PCA přístupu.

Menší část práce může být věnována vlastní sebereflexi v osobním profesním vývoji.

METODY

vzdělávací a výcvikové postupy, které jsou ve výcviku používány:

 • zážitkové skupiny (interakce v malých a velkých skupinách)
 • laboratoře empatie a kongruence
 • laboratoře terapeutických reakcí
 • nácvik vedení terapeutického interview
 • nácvik facilitace skupiny
 • rozbor audio a video nahrávek
 • přednášky a semináře
 • tematické diskuze
 • individuální konzultace
 • individuální studium
 • individuální a skupinová supervize
 • individuální práce s klientem pod supervizí.

Časové uspořádání výcviku

Týdenní intenzivní soustředění začínají obvykle v pátek odpoledne a končí následující pátek odpoledne.

Víkendová setkání začínají v pátek odpoledne a končí v neděli odpoledne. Týdenní setkání bývají na jaře a na podzim, víkendové zpravidla v poločase mezi týdenními. Konkrétní termíny se plánují s půlročním až ročním předstihem.

Naplnění hodin výcviku

Počet hodin účasti ve výcviku si frekventanti zaznamenávají do indexu a oznamují jej při evidenci přítomnosti na konci každého semestru. V průběhu jednoho semestru je tolerována nepřítomnost v rozsahu max. 3 hodin, které se však nepřevádějí do dalších semestrů. Další nepřítomnost není tolerována. V závěru komunitní části výcviku mají účastníci příležitost nahradit si neúčast v rámci nahrazovacího setkání  přibližně v rozsahu jednoho týdenního setkání. Další příležitosti k nahrazování jsou domlouvány individuálně dle možností.

 

ZÁVĚREČNÉ KOLOKVIUM – ZKOUŠKA

Po absolvování všech náležitostí 1. i 2. části výcviku, je účastník připuštěn k závěrečnému kolokviu - zkoušce.  Závěrečnou práci včetně nahrávky jednoho sezení a komentovaného přepisu odevzdává nejméně 4 týdny před konáním zkoušky v elektronické podobě, u zkoušky pak doloží vyžadované podklady a potvrzení a odevzdá jednu vytištěnou a svázanou kopii závěrečné práce.

Zkoušejícími a posuzovateli závěrečné práce jsou nejméně 2 delegovaní zástupci PCA institutu. Pokud se oba posuzovatelé shodnou, že závěrečná práce podstatně nesplňuje obsahová nebo formální kritéria, vrátí ji autorovi ještě před kolokviem s připomínkami k přepracování (ke kolokviu může frekventant přistoupit až při dalším termínu).

Na kolokviu je přítomen nezávislý přísedící pověřený certifikující organizací.

Institut zajistí vypracování protokolu o závěrečné zkoušce. Protokol obsahuje popis zkouškového procesu, výsledky zkoušek a vyjádření externího přísedícího. Protokol je archivován a je dostupný pro vnější kontrolu.

V případě neúspěchu má frekventant možnost kolokvium 1x opakovat.

 

Absolutorium

 1. Za doloženou účast v 1. stupni výcviku Institut vydá “Osvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA” podle skutečného počtu absolvovaných výcvikových hodin. Toto osvědčení obsahuje rozpis počtu hodin zážitku, teorie, nácviku a supervize.
 2. Na základě úspěšné oponentury závěrečné práce, při kolokviu – zkoušce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu včetně doporučení terapeuta, potvrzení o absolvování supervize psychoterapeutické práce v požadovaném rozsahu včetně doporučení supervizora a na základě “Osvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA” z  1. stupně programu, Institut vydá “Diplom o absolvování komplexního psychoterapeutického výcviku v PCA”.
 3. Na základě úspěšné oponentury závěrečné práce při kolokviu – zkoušce, potvrzení o absolvování individuální terapie v požadovaném rozsahu včetně doporučení terapeuta, potvrzení o absolvování supervize poradenské práce včetně doporučení supervizora a “Osvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA” z  1. stupně programu, Institut vydá “Diplom o absolvování komplexního výcviku v PCA poradenství“.
 4. Nedílnou součástí diplomu je „Osvědčení o absolvovaných hodinách výcviku v PCA”, dále Osvědčení o absolvování skutečného počtu výcvikových hodin v rámci individuální časti výcviku a potvrzení o absolvování individuální a skupinové supervize, jejím zaměření a rozsahu.

 

PCA Institut Praha 6. 12. 2022[1] Sem patří navýšení počtu hodin v ostatních aktivitách, jakož i doplňkové programy (option) vedené obvykle samotnými účastníky


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz