PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

Přihlášení do výcviku

 

Zájemce o účast v příštím běhu výcviku vyplní níže uvedenou přihlášku, přiloží podrobnější profesní životopis včetně aktuální fotografie a napíše motivační dopis, v němž uvede co ho přivádí k rozhodnutí účastnit se výcviku, co chce absolutoriem výcviku získat a jak získaných poznatků a dovedností chce využít ve své profesní dráze. 

Dokumenty ve formátu word nebo pdf odešle na kontaktní e-mailovou adresu institutu: office@pca-instutut.cz 

Následně bude informován o registraci přihlášky a časovém horizontu plánovaného výběrového řízení. O termínu výběrového řízení, svého zařazení do tohoto řízení a podmínkách účasti bude informován zpravidla s předstihem 6 - 8 týdnů. 

 

PŘIHLÁŠKA DO XVII. INTENZIVNÍHO VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU

V PSYCHOTERAPII A PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA ČLOVĚKA DLE C.ROGERSE

  

Jméno, příjmení, titul: 

Trvalé bydliště:

Poštovní adresa: 

Telefon: 

E-mail: 

Věk: 

Nejvyšší doasžené vzdělání: 

Zaměstnání: 

Datum: 


© 2024 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz