PCA Institut Praha

Dobrý život je proces, ne stav bytí. (On Becoming a Person, 1961)

O nás

 

PCA v České republice (Stručná historie)

Jedním z prvních psychoterapeutů, který se tímto přístupem v Česku zabýval a seznamoval s ním odbornou veřejnost, byl Jan Vymětal, žák Reinharda Tausche. V sedmdesátých letech J. Vymětal jako jeden z prvních publikoval texty a učebnice zaměřené na rogersovskou psychoterapii a organizoval první výcviky v tomto přístupu v Čechách. Od té doby řadu let systematicky podporuje a rozvíjí tento přístup svou odbornou, publikační i pedagogickou prací a zasloužil se velmi významně o to, že je tento přístup u nás uznáván a respektován.

Většího rozmachu dosáhl PCA počátkem 90.tých let. V letech 1990-1994 organizoval na Slovensku Vladimír Hlavenka Evropský výcvikový program v psychoterapii a poradenství zaměřeném na klienta pod garancí Person Centered Approach Institute, založeného ve švýcarském Luganu Carlem Rogersem a Charlesem Devonshirem, který osobně výcvik garantoval. Ve výcviku působili lektoři z USA a západní Evropy, z nichž mnozí byli blízkými spolupracovníky Carla Rogerse. Mezi jinými to byli Valeria Henderson, Jerold Bozarth, Barbara T. Brodley, Fred Zimring, M.Tourrenc a David Buck. Tento výcvik ovlivnil řadu psychologů nejen u nás, ale i v celé východní Evropě. Vladimír Hlavenka tak svou osobní i odbornou autoritou přispěl k mimořádnému rozšíření a vysoké kvalitě vzdělávání PCA na Slovensku i v Čechách.

Již v roce 1994 byly absolventy tohoto výcviku v Čechách založeny dva instituty poskytující výcviky v PCA poradenství a psychoterapii: PCA Institut Praha a Český institut pro přístup zaměřený na člověka v Brně. Ve stejné době byl zahájen tříletý výcvik z podnětu Diakonie Českobratrské církve evangelické, na kterém se podíleli členové Institutu PCA Praha a který je určen pro duchovní, pracovníky Diakonie i dalších církví. Další běhy tohoto výcviku vedou již lektoři z Diakonie pod supervizí PCA Institutu Praha.

PCA Institut Praha zorganizoval za dobu své činnosti od roku 1994 celkem 11 běhů dlouhodobého sebe-zkušenostního psychoterapeutického výcviku. Dva běhy tohoto výcviku byly organizovány společně s PCA Institutem Ister v Bratislavě pro české i slovenské účastníky, jeden ve spolupráci s Ústavem pro humanitní studia 1. LF UK v Praze v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii. Výcviky mají v průměru 30 – 45 účastníků.

Kmenovými facilitátory dosud realizovaných výcviků byli: Vendula Junková, Václav Lepičovský, Gabriela Langošová, Antonín Machander, Hana Nuslaeurová, Jan Holeyšovský. Dále tvoří jádro PCA Institutu Praha Vlasta Rezková, která působí jako facilitátor a odborník na nedirektivní terapii hrou. Novým členem institutu se zaměřením na teorii PCA je Daniela Šiffelová.

PCA Institut Praha je zakládajícím členem Evropské sítě PCA asociací (NEAPCCP,  nyní PCE Europe( a spolupracuje s kolegy v Evropě i USA.

Na základě již tradičních dobrých osobních kontaktů mezi členy PCA Institutu Praha a PCA Institutu Ister v Bratislavě spolupracují obě instituce při přípravě a organizaci společných setkání profesionálů pracujících v PCA, tzv. Československých symposií. Symposia se konají obvykle jednou za 2 roky, střídavě v Čechách a na Slovensku.

 

 

 

(PhDr. Jan Holeyšovský)


© 2023 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz