PCA Institut Praha

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vylěčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst? (On Becoming a Person, 1961)

Informace o výcviku

Obsah výcviku:

Program obsahuje šest výcvikových prvků, které pokrývají jak znalost teorie a filozofie, tak umění a dovednost aplikací Přístupu zaměřeného na člověka.

1. Práce na sobě

Prohloubení schopnosti uvědomování sebe sama se považuje za důležitý prvek výcviku. Tuto možnost poskytují skupinové zážitky, osobní interakce s facilitátory a dalšími účastníky výcviku.

2. Výcvik dovedností

Program poskytuje příležitosti k rozvoji dovedností, postojů a kvality osobní přítomnosti, které jsou nezbytné pro facilitující vztahy.

3. Teorie

Teoretické vzdělávání se považuje za důležitou a integrální součást programu. Uskutečňuje se formou přednášek, skupinových diskusí a individuálním studiem. Pro účastníky jsou připraveny jako učební texty překlady prací Carla Rogerse a dalších autorů z oblasti PCA. K dispozici je i kolekce původních knižních publikací, přednášek, audio a video záznamů práce C. Rogerse a dalších psychoterapeutů s klienty.

4. Práce s klienty nebo pacienty

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti nebo poradci, nejméně 100 hodin supervidované práce s klienty nebo pacienty v PCA přístupu.

5. Supervize

Supervizní konzultace jsou integrální součástí programu. Vyžaduje se hodina supervize na každé 3-4 hodiny práce s klientem. Třicet hodin supervize se absolvuje skupinově, v rámci komunitní části výcviku, a třicet hodin individuálně v rámci druhého stupně výcviku. To znamená minimálně 60 hodin supervize celkem.

6. Individuální terapie (Individuální část výcviku)

Úspěšné ukončení 2. stupně výcviku vyžaduje od účastníků, kteří chtějí pracovat jako psychoterapeuti či poradci, 40 hodin osobní individuální terapie. 


Forma a počty hodin:

Komplexní výcvikový program2 stupně.

 1.stupeň: Komunitně skupinový program je určený všem pracovníkům pomáhajících profesí, kteří ve své práci chtějí aplikovat PCA. rozsah celkem 720 hodin a je členěn do 8 semestrů obsahujících jedno sedmidenní (70 hodin) a jedno víkendové setkání (20 hodin) 1.stupeň výcviku trvá 3 a půl roku.

Týdenní intenzivní soustředění začínají obvykle v pátek v 17.00 hod. a končí následující pátek ve 13.00 hod.

Víkendová setkání začínají v pátek v 17.00 hod a končí v neděli ve 14.00 hod.

2.stupeň: Individuální výcvikový program v PCA psychoterapii je určený pracovníkům, kteří se chtějí věnovat psychoterapii podle intencí PCA a úspěšně dokončili komunitně skupinový program. Individuální program rozsah min.400 hodin. Je nutné jej dokončit v průběhu maximálně 4 let po ukončení 1.stupně.

Podmínky absolvování výcviku


Metody práce:

zážitkové skupiny (interakce v malých a velkých skupinách), laboratoře empatie a kongruence, laboratoře terapeutických reakcí, nácvik vedení terapeutického interview, nácvik facilitace skupiny, rozbor audio a video nahrávek, přednášky a semináře, individuální konzultace, individuální studium, individuální a skupinová supervize, individuální psychoterapie a poradenství

 


 


© 2022 PCA Institut Praha | Programming FOLDINA.cz